12
februari
2015
|
00:00
Europe/Brussels

2014 toont voorzichtige verbeteringen voor de reiziger

Realisme geboden voor 2015

“In 2014 zijn verdere stappen gezet om met andere vervoerders enpartners in het openbaar vervoer de reiziger centraal te stellen. Dit heeftgeleid tot voorzichtige verbetering in bijvoorbeeld de klantwaardering, dereizigerspunctualiteit en het vervoer van deur tot deur", aldus Timo Huges (CEO)bij de presentatie van het NS-jaarverslag over 2014.

Ondanks de verbeteringen pleitte Huges voor realisme. "Een lichtereizigersgroei (1%), relatief gunstige weersomstandigheden en diverse kleinemerkbare verbeteringen voor de reiziger maken van 2014 een goed jaar, maar éénzwaluw maakt nog geen zomer." De spoorsector is in 2014 samen met de overheidmet een ambitieuze agenda (LTSA) gekomen om komend decennium zaken stap voorstap te verbeteren voor de reiziger. "Een kwestie van grote investeringen, eenlange adem en duidelijk zijn over wat reizigers kunnen verwachten", aldus Huges.

Het jaar 2014 langs de acht hoofdprogramma's van NS

  • Gastvrijheid. 76% van de Nederlandse treinreizigers geeftNS in 2014 een 7 of hoger (2013: 75%) als klantoordeel. De schoonmaakstaking inhet voorjaar had een aanzienlijke impact op de tevredenheid van reizigers overde reiniging.
  • Reizigerspunctualiteit. In 2014 kwam 92% van de reizigersop het hoofdrailnet op tijd aan (reizigerspunctualiteit 2013: 90%). Een hogegemiddelde score, met nog wel negatieve uitschieters op bepaalde trajecten. MetProRail werken we aan de verbetering van deze trajecten. Op alle trajecten inNederland rijden sinds december 2014 minimaal twee treinen per uur.
  • Vervoerscapaciteit. Reizigers waren in 2014 minder tevredenover de drukte in de trein in de spits. Met de inzet van bijna allereserve-treinstellen in de traditioneel drukke herfst speelde NS hier op in. Ooklieten we enkele technisch gereviseerde dubbeldekkers terugkeren. Verder werdenextra Sprinters besteld (ca. 60) die eind 2016 geleverd zullen worden. Via denieuwe druktemelder vragen wij reizigers feedback over de bezetting in de trein,zodat wij bij structurele problemen maatregelen kunnen nemen. Staan in de spitsis soms onvermijdelijk op korte afstanden.
  • Drempelloos reizen. Op 9 juli ging ook NS volledig over opde OV-chipkaart voor eenvoudig in- en uitchecken met één kaart. Om de velevragen van reizigers te beantwoorden werd extra personeel en hulp op de stationsingezet. Ook werden op 26 stations de poortjes in gebruik genomen en werden deeerste nieuwe OV-servicewinkels op stations samen met andere vervoerdersgeopend.
  • Reisinformatie. De plaatsing van informatieschermen in 130Sprinters, nieuwe schermen op Schiphol en informatie over de punctualiteit vantreintrajecten in de NS reisplanner hielpen bij het verbeteren van dereisinformatie. Wij zetten ons in voor het structureel verbeteren van hethandelingsperspectief van de reiziger in verstoorde situaties.
  • Grensoverschrijdend vervoer. De intercity naar Brusselrijdt sinds afgelopen december 16 keer per dag vanuit Amsterdam. De Thalys rijdt12 keer per dag over de HSL naar Brussel en dan deels door naar Lille en Parijs.Dit zorgt voor een verbeterde treinverbinding met België en Frankrijk.
  • Europa. In het Verenigd Koninkrijk won NS-dochter Abelliode Schotse treinconcessie voor de komende 10 jaar. Bestaande concessies GreaterAnglia en Northern Rail werden voor enkele jaren verlengd.
  • Stations van de toekomst. Het nieuwe station RotterdamCentraal werd in het voorjaar geopend. De verbouw van andere grote stations(onder meer Amsterdam, Utrecht en Den Haag) vordert gestaag. Samen met ProRail,lokale overheden en anderen wordt er gewerkt aan de OV-knooppunten van detoekomst. In december werd het 406e station (Nijmegen Goffert) geopend.
  • Overig. Reizigers oordeelden voor het derde jaar achtereenpositiever over de sociale veiligheid op stations en in treinen. Wel deed zichhelaas een aantal zeer vervelende incidenten met NS-medewerkers voor, onder meerals gevolg van zwartrijden. NS veroordeelt deze verruwing ten zeerste en heefthier ook aandacht voor gevraagd via een speciale campagne. Door innovatie encontinue aandacht van onze machinisten verbeterde de spoorwegveiligheid. Hetaantal roodseinpassages nam af met 40%.

Uitgebreide milieuwinst- en –verliesrekening
In het jaarverslag 2014 presenteert NS voor de tweede keer een milieuwinst- en–verliesrekening. Deze is dit jaar uitgebreid met de sociaaleconomische impact.“Het in 2014 gesloten energiecontract is daarbij een belangrijke mijlpaal.Hierdoor rijden onze treinen in 2015 voor 50% op nieuwe groene stroom en vanaf2018 voor 100%. Daarmee wordt treinreizen klimaatneutraal”, aldus EngelhardtRobbe (CFO).

Magere winstverwachting
De omzet voor NS kwam uit op € 4,1 mld. (2013 € 3,9 mld.). Het resultaat nabelasting bedroeg over 2014 € 180 mln. (2013: € -/- 43 mln, mede door hetwegvallen van de V250-treinen). Het resultaat over 2014 was mede te danken aanincidentele effecten, zoals het vrijvallen van eerder gevormde voorzieningen.Het onderliggende bedrijfsresultaat, na correctie voor de incidentele posten, ismet € 84 mln. (2013: € 78 mln.) onvoldoende. Dit zal in 2015 extra onder drukkomen vanwege verhoogde kosten (o.a. voor het mogen rijden op het spoor) enaanzienlijke investeringen (in nieuwe treinen, toegankelijkheid, IT enbijvoorbeeld onderhoudswerkplaatsen). "Wij zetten dan ook alle zeilen bij omkosten te verminderen en tegelijkertijd meer reizigers te trekken", aldus Robbe.Van de met het ministerie afgesproken prestatie-doelstellingen voor 2014 werden9 van de 13 gerealiseerd. Op vier punten lukte dit niet volledig, wat leidt toteen boete van € 2,75 mln. Ondanks verbeteringen in 2014 is de voorlopige boeteover 2013 definitief vast komen te staan op € 2,75 mln.

Vooruitblik 2015.
2015 staat voor een groot deel in het teken van de uitvoering van de nieuwegeïntegreerde concessie (looptijd 2015-2024). In 2015 gaat NS verder met het ingebruik nemen van de toegangspoortjes. Hiermee verbetert de veiligheid en daalthet aantal zwartrijders. NS zal intensief blijven samenwerken met anderevervoerders en partners voor de gezamenlijke aanpak van slecht presterendetrajecten en aantrekkelijker openbaar vervoer van deur tot deur met o.a. meernieuwe OV-servicewinkels.