15
augustus
2014
|
00:00
Europe/Brussels

Eerste half jaar voor NS in teken samenwerking

De eerste helft van 2014 stond voor NS vooral in het teken van hetintensiveren van de samenwerking met andere spoorpartijen in het belang van dereiziger. “Zo openden wij samen met HTM de eerste van een serieOV-servicewinkels. Ook tekenden wij met alle spoorbedrijven een nieuw groenestroomcontract, ging de spoorsector als geheel over op de OV-chipkaart en zalTLS – de organisatie achter de OV-chipkaart – naar verwachting een coöperatieworden van alle vervoerders. Met de Lange Termijn Spooragenda, de nieuwe(concept-)concessie en de geïntensiveerde samenwerking met ProRail liggen erbovendien sinds dit voorjaar duidelijke kaders voor de toekomst en een beteredienstverlening aan de reiziger,” aldus president-directeur Timo Huges.

Eenvoud, eenheid en eigenaarschap
In de begin dit jaar aangescherpte strategie van NS staan eenheid, eenvoud eneigenaarschap centraal. Stond het eerste half jaar vooral in het teken vaneenheid en samenwerking binnen de spoorsector, ook op het vlak van eenvoud eneigenaarschap werden stappen gezet. Zo is de topstructuur van NS vereenvoudigdwaardoor de leiding dichter op de reiziger en de operatie is komen te zitten.Ook zijn enkele centrale thema’s benoemd voor een beter product voor dereiziger, zoals de aanpak van minder presterende lijnen en het meer naartevredenheid inzetten van de capaciteit. Begin 2014 werden hiertoe al extratreinstellen ingezet. Ook komende herfst zal dit gebeuren door optimale inzetvan ons reservematerieel. “Als het gaat om eigenaarschap ben ik verder trots opde vele honderden NS-medewerkers die vrijwillig hielpen opruimen tijdens deschoonmaakstaking. Ook bij de volledige overgang op de OV-chipkaart hielpen veelkantoorcollega’s op de stations. Op de ingeslagen weg van eenvoud, eenheid eneigenaarschap gaan wij de komende jaren door. Dit alles met een duidelijke focusop waar het beter kan en moet voor de reiziger,” aldus Huges.

Reiziger op 1,2,3; eerste half jaar in vogelvlucht

  • NS richt zich vooral op de reizigerspunctualiteit. Over het eerste half jaarkwam 93,3% van onze reizigers op tijd aan (reizigerspunctualiteit eerste helft2013: 90,4%), ondanks dat de punctualiteit af en toe hinder ondervond vandiverse verstoringen.
  • De ontwikkeling van de klanttevredenheid over het eerste half jaar alsgeheel was positief. Wel zorgde de wekenlange schoonmaakstaking bij onzeleveranciers in april en mei voor een duidelijke dip in het klantoordeel. Vooren achter de schermen oefende NS als goed opdrachtgever druk uit. Eind meibereikten de schoonmaakbedrijven en de vakbonden een cao-akkoord.
  • Sinds 9 juli is de spoorsector volledig overgegaan op de OV-chipkaart.Hierdoor is de reis van deur tot deur nog eenvoudiger geworden. 13 maart werdverder het nieuwe station Rotterdam Centraal geopend. Ook voor reizigers met eenfunctiebeperking wordt het reizen per trein verbeterd. Zo werd dit voorjaarduidelijk dat per 1 januari a.s. het aantal NS stations met assistentieverleningverder wordt uitgebreid van 94 naar 102. Ook wordt dan de aanmeldtijd voor hetaanvragen van assistentie teruggebracht van drie uur naar één uur.
  • NS bespaarde veel CO2-uitstoot door verbetering van de energie-efficiency.Het energieverbruik per reizigerskilometer daalde met 6,5%. Daarnaast sloten wijdit voorjaar samen met alle spoorvervoerders een contract met Eneco voor delevering van 100% nieuwe groene stroom voor het treinverkeer vanaf 2018. Vanaf 1januari 2015 rijden de NS-treinen al voor 50% op groene stroom.
  • NS is bezig met de aanschaf van nieuwe sprinters en intercity’s. De lessenuit het Fyra-/V250-dossier, zoals de inzet van bewezen technologie en integraleaansturing van de projecten, worden hierbij nadrukkelijk betrokken. Inafwachting van de nieuwe sprinters worden komend jaar in totaal 18 ouderedubbeldekkers van het type DDAR -- na een kleine technische revisie -- tijdelijkweer in dienst genomen om zo de capaciteit op sterkte te houden.
  • In het Verenigd Koninkrijk heeft NS, via haar dochter Abellio, na de eerdereconcessieverlenging voor Northern Rail ook de concessie voor Abellio GreaterAnglia met ruim 2 jaar weten te verlengen. Voor zowel Duitsland als het VerenigdKoninkrijk geldt dat het klantoordeel en de punctualiteit zich positief hebbenontwikkeld ten opzichte van vorig jaar.
  • NS staat op plek 16 in de lijst van populaire werkgevers. Via de specialecampagne ‘Handen af van onze collega’s!’ nam NS extra stelling tegen agressie engeweld jegens haar medewerkers. Dit gedrag vinden wij onacceptabel. Hetpersoneelsbestand van NS bleef nagenoeg gelijk (ruim 25.000 FTE).

Financiën
NS realiseerde over het eerste half jaar van 2014 een nettowinst van € 133miljoen (eerste half jaar 2013: € 76 miljoen verlies). Dit is echter vooral eengevolg van incidentele posten. Zo zijn de bedrijfslasten lager dan in 2013, watwordt veroorzaakt door een vrijval van voorzieningen, hoofdzakelijk vanwege deafwikkeling van het V250-dossier met fabrikant AnsaldoBreda. Debedrijfsopbrengsten van NS stegen het eerste half jaar met € 94 miljoen doormeer vervoersopbrengsten in Nederland bij de trein- en busactiviteiten. Ditspeelde voornamelijk in de consumentenmarkt. Op de zakelijke markt zag NSnauwelijks groei.
Engelhardt Robbe, CFO van NS: “Voor heel 2014 verwachten we dat deresultaatsverbetering zich doorzet, al is dit dus vooral door eenmalige posten.De vooruitzichten voor 2015 zijn minder positief door hogere lasten als gevolgvan de nieuwe concessie. Mede gelet op de noodzakelijke investeringen inmaterieel zal NS dan ook onverminderd op de kosten moeten letten en door moetengaan met het ingezette resultaatsverbeteringsprogramma.”

Zie www.ns.nl/jaarverslag voor deklantoordelen en punctualiteitcijfers, financiële kerncijfers en hethalfjaarbericht.