Persbericht
Utrecht,
05
juni
2015
|
09:52
Europe/Brussels

Huges per direct uit functie bij NS

Nieuwe feiten in het onderzoek naar de onregelmatigheden bij Qbuzz werpen een ander licht op eerdere verklaringen van CEO Huges over de contacten die hij tijdens het onderzoek heeft gehad met bestuurders van Qbuzz. Eerder heeft de heer Huges hierover tegen de onderzoekers andere verklaringen afgelegd. Deze onjuiste en onvolledige verklaringen zijn voor de Raad van Commissarissen (RvC) aanleiding om het vertrouwen in de heer Huges op te zeggen, waarmee de staat als aandeelhouder heeft ingestemd. Vervolgens heeft de heer Huges hieruit zijn consequenties getrokken en heeft zijn ontslag aangeboden. Aan de heer Huges wordt geen vertrekvergoeding meegegeven. CFO Robbe neemt tijdelijk waar als CEO van NS.

Eind april maakte NS een tussenrapport openbaar naar aanleiding van een onderzoek door advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek. Hieruit bleek dat bij Qbuzz tijdens de bieding voor de OV-concessie in Limburg een oud-medewerker van Veolia via een schijnconstructie in dienst was genomen. Deze medewerker heeft tevens bedrijfsvertrouwelijke informatie van Veolia gedeeld. Tegen de betrokken bestuurders van Qbuzz zijn direct disciplinaire maatregelen getroffen.

Enkele op non-actief gestelde bestuurders beweerden dat de CEO van NS op de hoogte was van de onregelmatigheden. Ook verklaarden zij instructies ontvangen te hebben om niet volledig mee te werken aan het onderzoek. Uit informatie die naderhand beschikbaar is gekomen is gerede twijfel ontstaan of de verklaringen van de heer Huges hierover juist en volledig zijn. De RvC heeft daarop het vertrouwen in de heer Huges opgezegd en de staat als aandeelhouder heeft hiermee ingestemd. De heer Huges heeft hieruit zijn consequentie getrokken en zijn ontslag aangeboden. Aan de heer Huges wordt geen vertrekvergoeding meegegeven.

Tevens is op vergelijkbare gronden voortvloeiend uit het lopende onderzoek de heer Hoogesteger, de CEO van Abellio Holding, op non-actief gesteld en uit zijn functie ontheven zonder dat sprake zal zijn van enige vergoeding. De heer Robbe neemt ook tijdelijk waar als CEO van Abellio Holding.

In de brief van 28 april 2015 aan de Minister van Financiën over dit onderzoek heeft de RvC aangegeven dat naar de aard der zaak niet viel uit te sluiten dat nadere inzichten aan het licht zouden komen; van oordeel te zijn dat de door het toenmalige onderzoek ontsloten feiten de toen getroffen maatregelen rechtvaardig en noodzakelijk maakten; en ingeval van nieuwe inzichten te zullen bezien of nadere maatregelen aan de orde zijn. Dat blijft gelden, ook nu. De nader uit het onderzoek beschikbaar gekomen feiten doen niet af aan de juistheid van de in april getroffen maatregelen. Zij rechtvaardigen wel de nadere, drastische ingrepen van vandaag.

Bovendien geven zij aanleiding tot verder onderzoek. Dat onderzoek wordt voortgezet totdat van deze affaire de onderste steen boven is.

Parallel wordt het in april ingezette, omvattende actieprogram voor effectiviteit van interne procedures, risicobeheersing, compliance en interne controle binnen NS groepsbreed en met kracht doorgezet, inclusief de benoeming van een bestuurder op groepsniveau verantwoordelijk voor governance, risicobeheersing en compliance. Deze aanpak wordt volgehouden totdat er de vaste overtuiging bestaat dat NS de lessen ten volle heeft geleerd en de zaak op orde is.