11
december
2012
|
00:00
Europe/Brussels

NS & ProRail: spoorwegveiligheid naar nog hoger niveau

Vandaag publiceerde de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) hetrapport over de treinbotsing bij Amsterdam op 21 april jl. "Ons is er alles aangelegen om de kans op herhaling van zo'n ongeval uit te bannen," alduspresident-directeur Marion Gout - van Sinderen van ProRail. "Dit ongeluk heeftdiep ingegrepen in onze organisaties. Het OVV-onderzoek vormt samen metonderzoek van de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT) de basis omde spoorwegveiligheid naar een nog hoger niveau te brengen," aldus BertMeerstadt, president-directeur van NS.

Direct na het ongeval hebben NS en ProRail extra maatregelen genomen.Vooruitlopend op de stapsgewijze invoering van het nieuwe beveiligingssysteemERTMS worden logistieke maatregelen genomen en wordt het vangnet (ATB-vv) verderversterkt om het veiligheidsniveau nog verder omhoog te brengen.

De belangrijkste maatregelen die worden genomen om de veiligheid op het spoor-met name bij afwijkingen van de dienstregeling- verder te vergroten:

1. Plannen van het treinverkeer

  • Bij het aanpassen van de dienstregeling voor bijvoorbeeld werkzaamhedenwordt in de dienstregeling meer tijd gereserveerd voor het laten kruisen enpasseren van treinen.
  • Bij werkzaamheden of verstoringen werden soms rode seinen ingepland op voormachinisten onverwachte of onlogische plekken. Besloten is om dergelijke stopsalleen nog maar te plannen op voor de machinist logische plekken (stations,wachtsporen, etc.).
  • De spoorbranche is gaan werken met een nieuw plansysteem (Donna) datrisico's op gevaarlijke situaties in het spoorboekje dagelijks herkent en ditactief meldt aan de planners, waar dit voorheen handmatig gebeurde. Dit systeemwordt verder uitgebreid de komende jaren.

2. Nieuwe alarmeringssystemen voor treinpersoneel

  • NS voert in de treinen een extra waarschuwingssysteem in om machinisten tewaarschuwen dat er een rood sein aankomt.
  • ProRail voert een automatisch alarmeringssysteem in dat waarschuwt als eentrein door rood is gereden en op een andere trein dreigt te botsen, zodat detreindienstleider machinisten tijdig kan waarschuwen.

3. Een sterk vangnet

  • Er wordt extra geïnvesteerd in het beveiligingssysteem ATB-vv, dat ook bijlagere snelheden (< 40 km) een trein stilzet bij een te snelle nadering vaneen rood sein. Landelijk zijn eind 2012 ongeveer 1700 seinen uitgerust metATB-vv. Komend jaar wordt 25 miljoen euro gebruikt om dit aantal verder uit tebreiden met circa 800 seinen, oplopend tot 2500.
  • NS en ProRail willen dit vangnet nog verder vergroten en ProRail zalhiervoor een voorstel voorbereiden voor de staatssecretaris van Infrastructuuren Milieu. Met een verdere uitbreiding van dit vangnet wordt de kans opongevallen als gevolg van het passeren van een rood sein geminimaliseerd. AlleNS-treinen zijn al klaar voor het gebruik van ATB-vv.

4. Preventie

  • Bij aanschaf en revisie van treinen gaat NS de lessen uit het ongeval inAmsterdam en ongevallen in het buitenland actief benutten. Hoewel de NS-treinenaan alle normen voldoen is onderzoeksbureau Lloyd's hiertoe op verzoek van NSbezig met een doorlichting van al het materieel. Vooruitlopend op Europesestandaarden voor het interieur wordt zoveel mogelijk gewerkt met Britsestandaarden die al uitgebreider zijn dan conform de geldende regelgeving wordtgeëist.

Veilig spoor in Nederland betekent een veilige dienstregeling, een punctueleen gedisciplineerde uitvoering, een goed vangnet en veilige treinen. Alleen alshet veilig kan, wordt er gereden, is daarbij het adagium. Anders niet. Hetmaatregelenpakket zal betekenen dat er bijvoorbeeld bij werkzaamheden mindertreinen kunnen rijden dan nu het geval is en dat er dus vaker bussen moetenworden ingezet of omgereisd moet worden.

Verder op de ingeslagen weg
Het aantal roodseinpassages is de afgelopen jaren gehalveerd. Het spooris het veiligste vervoermiddel in Nederland. Maar het kan en moet nog veiliger.Dat is de les van het ongeval in Amsterdam. Met alle bovengenoemde maatregelenwillen NS en ProRail de komende jaren het veiligheidsniveau verder verhogen. Hetmaatregelenpakket loopt hierbij vooruit op een stapsgewijze invoering van hetnieuwe veiligheidssysteem ERTMS vanaf 2016. ProRail en NS zijn verheugd over dekeuze in het nieuwe Regeerakkoord om te investeren in het nieuwe Europesetreinbeveiligingssysteem. Experts verwachten dat volledig stabiele uitrol vandit systeem nog zeker 10 tot 15 jaar nodig heeft. Hierop kan volgens NS enProRail niet worden gewacht en daarom zijn extra investeringen in bijvoorbeeldATB-vv noodzakelijk.