Utrecht,
11
juli
2016
|
14:13
Europe/Brussels

NS is verkooptraject Qbuzz gestart

English version below

NS is op zoek naar een geschikte nieuwe eigenaar voor Qbuzz en heeft ING aangesteld om het proces te begeleiden. Op 1 maart 2016 kondigde NS de voorgenomen verkoop van Qbuzz aan tijdens de presentatie van de aangescherpte strategienotitie.

Door afscheid te nemen van Qbuzz en niet meer mee te bieden op regionale spoorconcessies kan NS zich de komende jaren nadrukkelijker richten op haar kernactiviteiten: betere treindiensten op het hoofdrailnet en HSL, zorgen voor stations en bijdragen aan een betere deur-tot-deur reis. Het maakt ook de samenwerking met regionale vervoerders en lokale overheden minder gecompliceerd – als partners, niet als concurrenten. Die intensievere samenwerking is nodig om een goed aanbod van deur-tot-deur te kunnen leveren.

NS zal bij het verkoopproces een zorgvuldig en transparant proces organiseren in het belang van alle betrokkenen. Alle partijen die interesse hebben, kunnen zich melden bij ING.

Kenmerken

  • Met een omzet van €208 miljoen in 2015 is Qbuzz een van de grootste regionale OV-bedrijven in Nederland.

  • Qbuzz onderscheidt zich door haar innovatieve karakter en decentrale operatie waardoor het zich goed kan aanpassen aan de lokale behoeften van de klant.

  • Qbuzz verricht diensten in 3 regio’s: Utrecht, Groningen/Drenthe en Zuid-Oost Friesland.

  • Qbuzz vervoert dagelijks circa 210.000 klanten met 1.850 medewerkers, 677 bussen en 26 trams.

Contactgegevens ING:
Rob van Veldhuizen – Managing Director (rob.van.veldhuizen@ingcf.com)
Rob Perkins – Managing Director (rob.perkins@uk.ing.com)
Joost Moelker – Vice President (joost.moelker@ingcf.com)

English Version

NS starts sales process Qbuzz

NS is looking for a suitable new owner for Qbuzz and has appointed ING to guide the process. On March 1, 2016 NS announced the proposed sale of Qbuzz during the presentation of the sharpened strategy note.By saying goodbye to Qbuzz and also not to take part in bidding on regional rail concessions in The Netherlands, NS can explicitly focus on its core business in The Netherlands: better train services on the core rail network including HSL, looking after train stations and contribute to a better door-to-door travel experience. It also makes cooperation with regional carriers and local governments less complicated - as partners, not as competitors. This enhanced cooperation is needed to provide a better door-to-door travel experience.NS will organize a thorough and transparent sales process in the interests of all concerned. All parties who are interested, can report to ING.

Characteristics

• With a turnover of € 208 million in 2015 Qbuzz is one of the largest regional public transport companies in the Netherlands.

• Qbuzz distinguishes itself by its innovative character and decentralized operation, whereby it can adapt well to local customer needs.

• Qbuzz provides services in three regions: Utrecht, Groningen / Drenthe and South East Friesland.

• Qbuzz transports daily approximately 210,000 customers with 1,850 employees, 677 buses and 26 trams.

Contact details ING:
Rob van Veldhuizen – Managing Director (rob.van.veldhuizen@ingcf.com)
Rob Perkins – Managing Director (rob.perkins@uk.ing.com)
Joost Moelker – Vice President (joost.moelker@ingcf.com)