14
februari
2014
|
00:00
Europe/Brussels

NS kijkt terug op turbulent 2013 en scherpt koers aan

Jaarcijfers 2013 NV Nederlandse Spoorwegen

2013 was voor NS een zwaar jaar. Na het uit dienst nemen van deFyra/V250 moest gezocht worden naar oplossingen. Dit alles was ingrijpend voorreizigers en NS. Door de afschrijvingen en voorzieningen in verband met de V250,lijdt NS ook verlies (€ 43 miljoen). “2013 was voor NS een jaar vanconfrontatie. Wij konden de reizigers tussen Nederland en België niet dedienstverlening bieden die we wilden,” aldus Timo Huges die 1 oktober in diensttrad als president-directeur. “Aanscherping van de strategie van NS isnoodzakelijk. NS presteert gemiddeld goed, maar als we de reiziger echt centraalstellen is gemiddeld goed niet langer goed genoeg.”

Strategie
“NS levert een belangrijke maatschappelijke bijdrage aan de mobiliteitin Nederland. In de herijkte strategie legt NS de komende jaren de focus opNederland en het verder verbeteren van de operationele prestaties op hetNederlandse spoor. Hierbij staat de reiziger op plek 1,2 en 3 en moeten wij hetiedere dag een stapje beter doen,” aldus Huges. Door nauwe samenwerking metProRail, de andere OV-bedrijven, de eigen ervaringen met Qbuzz (100% deelnemingsinds 2013) en de samenwerking met HTM wil NS verder een naadloze reis van deurtot deur bieden. Alleen door intensieve samenwerking in het belang van de klant,kunnen wij dit realiseren. In het kader van de nieuwe aangescherpte strategiegaan de driekoppige hoofddirectie en de directeuren van de bedrijfsonderdelenper 1 maart samenwerken in één operationeel Executive Committee (EC) dat daarmeedichter op de klant en de operatie komt te zitten. Daarnaast is eerder al eenprogramma gestart dat de diensten HR, ICT, Financiën en Inkoop slagvaardiger enefficiënter maakt en dat op termijn leidt tot een besparing van jaarlijks €100mln. “Eén NS en meer eenvoud en gemak voor de reiziger zijn bij al dit soortmaatregelen leidend”, aldus Huges.

2013 in vogelvlucht

  • Stipt; in 2013 liep de stiptheid van de treinen iets terug. Van 94,2% van detreinen die op tijd was in 2012 naar 93,6% in 2013. Dat is boven de met deoverheid afgesproken norm (93%) en in het licht van de ingebruikname van deHanzelijn, seizoensinvloeden, werkzaamheden aan stations en diverseverstoringen, een in internationaal perspectief goede prestatie.
  • Winter; de gezamenlijke winteraanpak met ProRail met de aangepastedienstregeling bewees in de winter van 2012/2013- ondanks één van de zwaarstewinters in tien jaar tijd- zijn meerwaarde. Twaalf keer pasten wij dedienstregeling landelijk aan. Hierdoor bleef het treinverkeer, ondanks enkelelokale winterse storingen, beheersbaar en konden wij iedereen naar zijnbestemming brengen.
  • Reisinformatie; klanten vroegen in 2013 1,8 miljard keer reisinformatie opvia de Reisplanner Xtra of www.ns.nl. Door denieuwe Reisplanner heeft de reiziger steeds meer zelf het stuur in handen overzijn keuzes en zijn reis. De volledige uitrol van een nieuw ICT-systeem zorgdedaarnaast voor betere informatie op de borden op de stations en via de omroep.De Reisplanner Xtra werd uitgebreid, onder meer met een drukte-indicator diereizigers inzicht geeft in de drukte in de trein.
  • Groene voorsprong; de trein werd weer groener in 2013. De energieefficiëntie verbeterde met 4,7%-punt (3,2%-punt in 2012). Het reizen per treinkost inmiddels 30% minder energie dan 10 jaar geleden. En wij gaan door. Zostartte NS een aanbestedingstraject met de ambitie om zoveel mogelijk over tegaan op nieuwe groene stroom.
  • Klanttevredenheid; in 2013 gaf 75% van onze reizigers een 7 of hoger voorhet reizen per trein (2012: 74%). Wel zag NS in het laatste kwartaal de nodigeterechte klachten over volle treinen. In Engeland en Duitsland realiseerde NS,via dochter Abellio, stabiele klantoordelen en punctualiteit. De opgedaneervaringen over de grens komen de komende jaren nog meer ten dienste te staanvan de Nederlandse reiziger.

Financiën en de vooruitzichten
“2013 was financieel een zeer zwaar jaar voor NS. De balanspositie vanNS blijft echter gezond”, aldus CFO Engelhardt Robbe. NS leed in 2013 eenverlies van € 43 miljoen. Vooral door de voorzieningen en afschrijvingen inverband met de V250. In 2012 was nog sprake van € 263 miljoen winst door vooralenkele grote eenmalige meevallers. De omzet bleef met € 4,6 miljard op hetzelfde niveau als in 2012. De opbrengsten uit reizigersvervoer namen nog ietstoe. De gebruiksvergoeding voor het spoor in Nederland en het buitenland(infraheffing) steeg verder naar € 638 miljoen (2012: € 551 miljoen). Omdat in2012 en 2013 niet alle met de overheid afgesproken doelstellingen vollediggehaald werden, verwacht NS een boete van het ministerie van IenM. In hetjaarverslag 2013 presenteert NS verder als één van de eerste Nederlandsebedrijven een milieuwinst- en -verliesrekening.

“Ondanks de onzekere externe omstandigheden verwachten wij voor 2014 weer eenpositief resultaat. De klantfocus moet hier aan bijdragen. Zo kunnen wij ookblijven investeren in nieuw (duurzaam) materieel en reisinformatie voor dereiziger” aldus Robbe.