Utrecht,
15
januari
2016
|
15:28
Europe/Brussels

NS neemt maatregelen om risicobeheersing en bedrijfsintegriteit verder te versterken

  • NS neemt aanbevelingen om governance, risicobeheersing en compliance te verbeteren onverkort over
  • Risicomanagement in 2016 op vereist niveau
  • Bestuurder Risicobeheersing, Susi Zijderveld, start op 1 februari

In opdracht van de Raad van Commissarissen van NS en de aandeelhouder, de minister van Financiën, heeft onderzoeksbureau Alvarez & Marsal (A&M) een brede analyse uitgevoerd naar de effectiviteit van de bestaande interne procedures, risicobeheersing, compliance en controls bij NS en haar dochterondernemingen. De geconstateerde onregelmatigheden bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg waren hiervoor de directe aanleiding. Het doel is om onregelmatigheden in de toekomst te voorkomen en een verbeterproces met betrekking tot governance en risicobeheersing in gang te zetten om het presteren van de onderneming naar een hoger niveau te tillen.

A&M constateert dat er binnen NS geen sprake is van onregelmatigheden vergelijkbaar met het incident in Limburg. Volgens A&M moet NS echter wel maatregelen nemen om de risicobeheersing en bedrijfsintegriteit te verbeteren. NS loopt op dit gebied meer risico’s dan van een staatsbedrijf verlangd mag worden. A&M komt met concrete suggesties en aanbevelingen voor onder andere de omgang met vertrouwelijke informatie, inkoop, screening en privacy. De analyse en aanbevelingen van A&M vormen de basis voor de fundamentele verbeterslag die NS gaat uitvoeren. NS neemt alle aanbevelingen onverkort over om de kans te minimaliseren dat onregelmatigheden weer gebeuren. NS heeft de ambitie om zich in de komende jaren te ontwikkelen tot een bedrijf waar de risicobeheersing en bedrijfsintegriteit op een hoge standaard georganiseerd is, in lijn met haar maatschappelijke positie en verantwoordelijkheid.

Plan van Aanpak
Op basis van de aanbevelingen van A&M heeft NS een Plan van Aanpak vastgesteld. Eén van de aanbevelingen die wordt doorgevoerd is dat risicomanagement en compliance nadrukkelijk in de taakstelling van het management en de businessplanning worden opgenomen. Op basis van maandrapportages van alle bedrijfsonderdelen monitort en stuurt de Raad van Bestuur indien nodig bij. Verder richt NS één toegankelijk en zichtbaar meldpunt in waar medewerkers integriteitskwesties en mogelijke misstanden kunnen melden. Ook wordt de screening verscherpt van nieuwe medewerkers, inhuur van derden en kopers van vastgoed. Inkopers krijgen periodiek een training over wijzigingen in wetgeving en nieuwe jurisprudentie. Onder leiding van de Bestuurder Risicobeheersing brengt NS in 2016 risicomanagement blijvend op het vereiste niveau. NS geeft daarbij specifiek aandacht aan het voorkomen van risico’s en integriteitsissues. NS start in 2016 een breed cultuurprogramma waarin alle aspecten van bedrijfsintegriteit aan de orde komen zodat het voor het management en medewerkers duidelijk is wat er van hen wordt verwacht. Verder moet er bij NS meer ruimte komen voor kritische vragen, tegendenkers en elkaar aanspreken op gedrag. Daarnaast versterkt NS het bewustzijn van management en medewerkers over de toepassing van de gedragscode. NS streeft er naar om eind 2016 de aanbevelingen uit het rapport van A&M doorgevoerd te hebben zodat haar bedrijfsprocessen voldoen aan de standaarden in de sector.

Eenduidige standaard bij NS
De bestuurlijke verhouding tussen NS en dochteronderneming Abellio wordt herzien. Zo moet er een goede balans komen tussen sturen op afstand en de beheersing van risico’s door het nemen van passende governance, risk en compliance maatregelen. Op het gebied van risicobeheersing vindt een verdere integratie en uniformering plaats binnen de Abellio-groep, waar ook Qbuzz deel van uit maakt. Daarnaast voert Abellio strikte procedures door voor informatiebeheer bij biedingsprocessen in alle landen waar zij actief is. Deze moeten voorkomen dat data onrechtmatig worden gedeeld tussen biedingsteam en de operatie.

Kamerbrief onderzoek Alvarez & Marsal (en bijbehorende stukken): ‘NS weerbaar naar de toekomst’ https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/documenten/kamerstukken/2016/01/15/kamerbrief-onderzoek-alvarez-marsal-ns-weerbaar-naar-de-toekomst