07
juni
2013
|
00:00
Europe/Brussels

NS stelt overheid palet aan reiskeuzes Nederland-België voor

  • Voorstel met drie oplossingsvarianten
  • Verbinding Den Haag HS-Brussel uitgebreid
  • Bezetting HSL-Zuid op korte termijn met extra Thalys- en conventioneletreinen

NS heeft aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieuoplossingen aangedragen voor herstel van de treinverbindingen tussen Nederlanden België. Dit voorstel is in drie varianten uitgewerkt. In de meest uitgebreideversie kan reizigers een palet aan reismogelijkheden worden aangeboden.Daarnaast biedt de hogesnelheidslijn in het voorstel op de korte en middellangetermijn een mix van alternatieve reismogelijkheden.

Het voorstel van NS is een antwoord op het wegvallen van de V250, dehogesnelheidstrein die was bedoeld voor inzet op de internationale Fyra-dienstop de HSL-Zuid. De V250 moest na enkele weken op 17 januari uit dedienstregeling worden genomen. De directe aanleiding was een incident waarbijeen bodemplaat losliet. NS heeft hierna een Taskforce in het leven geroepen dieuitvoerig onderzoek heeft gedaan naar zowel de technische gesteldheid van deV250 als verschillende alternatieve oplossingsscenario’s. Duidelijk werd dat deV250 buitensporig veel fouten laat zien. De treinen zouden op de lange duurmogelijk inzetbaar zijn, maar die inzetbaarheid, onderhoud, bedrijfszekerheid enlevensduur blijven significant slechter dan verwacht. Ook is er onvoldoendevertrouwen in het herstelplan van leverancier AnsaldoBreda. Op basis van dituitgebreid onderzoek is NS tot de conclusie gekomen dat doorgaan met de V250niet verantwoord is en niet wenselijk voor de reiziger.

Dat besluit heeft vervelende gevolgen voor de reiziger. “Wij betreuren datten zeerste”, aldus president-directeur Bert Meerstadt van NS: “Daarom doen wijnu voorstellen om de treinverbinding van en naar onze zuiderburen op de kortetermijn al direct te verbeteren. Op de middellange termijn willen wij dereizigers ook op de hogesnelheidslijn meer keuzes bieden. Dat is afhankelijk vanbeschikbaar materieel en medewerking van collega-vervoerders. Er is dus nog welveel werk aan de winkel, maar de richting is duidelijk.”

De Taskforce - onder leiding van NS-directeur Merel van Vroonhoven - heefthet hele spectrum aan oplossingen in kaart gebracht en een drietalvervoersvarianten ontwikkeld. Van Vroonhoven: “Wij hebben daarin ook actueleklantwensen meegenomen. Zo zijn en blijven ook de reizigersorganisaties, depolitiek en de betrokken regio’s en gemeenten bij dit voorstel betrokken.”

Het voorstel past in de afspraken die NS in het Onderhandelakkoord eind 2011met het ministerie heeft gemaakt over de concessie van 2015 tot 2025. Er is eenbasisvariant die helemaal gebaseerd is op dit akkoord. NS stelt twee variantendaar bovenop voor: een waarbij de internationale hogesnelheidstreinenafwisselend vanuit Amsterdam en Den Haag naar Brussel rijden en vice versa. Eneen nieuwe variant die een breed palet aan mogelijkheden laat zien en dievolgens NS het beste voldoet aan de mogelijke vervoerswensen van reizigers,politiek en gemeenten.

Korte termijn

De door het wegvallen van de V250 ontstane situatie kan op de korte termijnhet beste en het snelste worden opgelost door twee maatregelen: eenfrequentieverhoging van de intercityverbinding Den Haag HS-Brussel enuitbreiding van de Thalys frequentie van 9 naar 11 ritten per richting per dag.NMBS heeft laten weten voorstander te zijn van deze verhoging.

De frequentie van de - nu nog tijdelijke - intercity Den Haag HS-Brusselwordt na de zomer verhoogd van 8 naar 10 keer per dag. In overleg met deBelgische collega’s van NMBS wil NS die frequentie zo snel als realistischmogelijk is uitbreiden naar 16 keer per dag. Die trein vertrok echter uitAmsterdam. NS is bereid om de trein opnieuw vanaf Amsterdam, via Den Haag, naarBrussel te laten rijden, maar dat vergt extra aanpassingen in het spoorboekje.Aanpassingen die zich uitstrekken tot bijvoorbeeld de Hanzelijn. Als de politieken belangenorganisaties deze ingreep steunen, dan ziet NS mogelijkheden voordeze oplossing.

Gefaseerd steeds meer keuzes op de HSL-Zuid

Met een mix van mogelijkheden kan de reizigers op langere termijn steeds meerkeuzes worden geboden op de HSL-Zuid. Die mogelijkheden kunnen alleen gefaseerdworden geïntroduceerd, afhankelijk van het beschikbare materieel. Uiteindelijkgaan 22 hogesnelheidstreinen van en naar het zuiden rijden. Minimaal 10 van dietreinen zullen verder rijden dan Brussel (Lille/Parijs/Londen). Het betreft danook meer dan alleen Thalys-treinen, ook Eurostar en andere hogesnelheidstreinenals TGV’s en conventionele locomotieven met rijtuigen maken deel uit van de mix.

Omdat er een nieuwe brede mix van klassiek en HSL-Zuid ontstaat, is hetlastiger de exacte reizigerskeuze te voorspellen. De reiziger zal dus via zijnreisgedrag laten weten welke keuze hij straks feitelijk maakt uit dit palet.Daarom maakt NS dit reisgedrag leidend voor de toekomstige optimalisatie van hetaanbod. Het productaanbod beweegt zo mee met de vraag.

NS is inmiddels in gesprek over het aantrekken van een aantal bestaandehogesnelheidstreinen. NS verwacht deze gesprekken op korte termijn af te ronden.Het gaat om materieel dat zich reeds in commerciële dienst heeft bewezen. NS kandit allemaal niet alleen. Voor een aantal van de alternatieven heeft NSpartnerships met buitenlandse aanbieders of de contacten daartoe gelegd.

Om de voorstellen te realiseren is medewerking van onze zuiderburennoodzakelijk; een hecht partnership met NMBS zien wij als een crucialerandvoorwaarde. In het verleden is reeds voorwerk gedaan, samen met NMBS enEurostar of het mogelijk is om op termijn een rechtstreekse verbinding metLonden tot stand te brengen. NMBS heeft nu aangegeven hier concretemogelijkheden voor te zien. Wij ondersteunen deze optie.

Voor een aantal alternatieven heeft NS reeds partnerships met buitenlandseaanbieders of de contacten daartoe gelegd. Om geen mogelijk alternatief onbenutte laten, nodigt NS buitenlandse HSL-exploitanten uit om hun mogelijkheden aante dragen. In het belang van de reiziger is NS bereid en beschikbaar om hierinelke reële vorm van samenwerking aan te gaan, zolang dit een verbetering betreften onder voor de stakeholders aanvaardbare condities. Voor NS is de samenwerkingmet SNCF en NMBS in Thalys een logische basis voor een dergelijk uitgebreiderHSL-partnership. Gesprekken met deze twee partners hierover zijn inmiddelsgestart.

NS is gevraagd mogelijk te maken, samen met NMBS, dat de staatssecretarisuiterlijk 1 oktober de Tweede Kamer kan informeren over een verdergeconcretiseerd voorstel.