03
juni
2013
|
00:00
Europe/Brussels

NS ziet geen toekomst in V250

De Directie en de Raad van Commissarissen van NS hebben uitgesprokenniet door te willen gaan met de V250-trein van het Italiaanse AnsaldoBreda.Onderzoek naar de technische gesteldheid van de trein bevestigt dat de V250onvoldoende betrouwbaar is. Tevens is er geen vertrouwen dat fabrikantAnsaldoBreda de V250-trein daadwerkelijk van al zijn problemen kan afhelpen,binnen voor de reizigers en NS aanvaardbare termijnen, risico’s en financiëlekaders.

De V250-trein, waarmee de internationale Fyra-dienst werd gereden op deHSL-Zuid, is na enkele weken op 17 januari uit de dienstregeling genomen. Dedirecte aanleiding was een incident waarbij een bodemplaat losliet. NS heefthierna een Taskforce in het leven geroepen die onderzoek heeft gedaan naar zowelde technische gesteldheid van de V250 als verschillende alternatieve scenario’s.Op basis van uitgebreid onderzoek komt NS tot de conclusie dat doorgaan met deV250 niet verantwoord is en niet wenselijk voor de reiziger.

NS heeft vanochtend aan staatssecretaris Mansveld van IenM dit voorgenomenbesluit toegelicht. Een uitgebreide rapportage van de onderzoeksbevindingen ende oplossing voor de reiziger stuurt NS deze week naar staatssecretaris Mansvelden minister Dijsselbloem van Financiën. Een nadere toelichting geeft NS tevensaan de Vaste Kamercommissie tijdens de Ronde Tafel over de Fyra op 18 juni.

Technische gesteldheid V250
De Taskforce heeft de afgelopen maanden in kaart gebracht welkegebreken de V250-treinen hebben en welke storingen van invloed zijn op deveiligheid, punctualiteit en de mate van onderhoud. Vervolgens is onderzocht ofen hoe deze storingen oplosbaar zijn en op welke termijn. Verder heeft NS samenmet NMBS opdracht gegeven aan Mott MacDonald om een second opinion uit te voerenmet betrekking tot de technische aspecten van de V250- treinen.

Uit dit uitvoerige proces concludeert de NS dat de technische gesteldheid vande V250- treinen en het ontbreken van zicht op oplossingen voor de problemengeen vertrouwen geven op herstel. Duidelijk is geworden dat de V250-trein nietvoldoende betrouwbaar is om een robuuste dienstregeling mogelijk te maken. NS enNMBS hebben AnsaldoBreda, nadat de trein uit de dienstregeling werd genomen,drie maanden de tijd gegeven om met een herstelplan te komen. Ook na verlengingvan deze periode is de aanpak van AnsaldoBreda onvoldoende gebleken. Hetherstelplan van fabrikant AnsaldoBreda ziet NS als ontoereikend om de problemenop te lossen. Dit heeft bij de NS-directie en RvC geleid tot het voornemen om ervan af te zien de V250-treinen in te zetten in de commerciële dienst.

Onvoldoende bedrijfszeker
Uit de onderzoeken komt naar voren dat het eindproduct buitensporigveel fouten laat zien. Zo is de afbouwkwaliteit onvoldoende; elke trein isanders afgewerkt. De verwachte levensduur van de trein – contractueel op 30 jaargesteld – is door slijtage aanzienlijk korter. Verder is op diverse plaatsen alcorrosie geconstateerd en is de laagspanningsinstallatie niet correct ontworpen.Ook hebben zich, bij het testrijden na het uitdienstnemen, incidenten voorgedaanmet accu’s. De conclusie van NS is dat zelfs na uitvoering van een herstelplanen additioneel preventief onderhoud het V250 materieel niet voldoendebedrijfszeker te krijgen is. Wij kunnen onze reizigers op deze basis geenbetrouwbare dienstverlening bieden.

Het herstel van alle afbouwfouten zou, volgens experts, 17 tot 22 maandenduren. Volledige commerciële inzet van treinen zou, gefaseerd, in het meestgunstige scenario niet voor 2018 te verwachten zijn. En in deze planning wordter vanuit gegaan dat de leverancier over state-of-the-art vaardigheden beschikt.Het is duidelijk dat dit niet aan de orde is. Ook zal het onderhoud van detreinen veel duurder en arbeidsintensiever uitpakken dan vooraf is becijferd.Door de hoge onderhoudslast zijn de treinen veel minder inzetbaar danaanvankelijk gepland.

Afwikkeling
NS heeft haar in- en externe juridische experts opdracht gegeven om dejuridische en financiële afwikkeling met AnsaldoBreda voor te bereiden. Om haarpositie maximaal te beschermen, kan NS hierover geen nadere mededelingen doen.Uiteraard staat voorop dat de belangen van NS op de best denkbare manier wordenbehartigd.

Alternatieven
NS heeft vanochtend, vooruitlopend op de latere rapportage, destaatssecretaris laten weten dat de treinverbinding tussen Nederland en Belgiëzal worden verbeterd met een palet aan mogelijkheden voor de reiziger.Uitgangspunt is een keuze voor de reizigers tussen klassieke lijn, nieuwealternatieven en toekomstig HSL-aanbod. NS en NMBS zijn permanent in gesprekover oplossingen, waaronder verhoging van frequentie van de verbinding Den HaagBrussel op korte termijn en Thalys, alsmede inzet van ander materieel.