11
december
2010
|
00:00
Europe/Brussels

Principe-akkoord nieuwe NS CAO

Sober, sociaal en dynamisch als uitgangspunt

Onderhandelaars van NS en vakbonden hebben zaterdagochtend eenprincipe-akkoord bereikt over een nieuwe NS CAO voor 15-duizend werknemers. DeCAO met als motto 'Samen maken we het verschil' krijgt een looptijd van 27maanden en loopt van 1 november 2010 tot 1 februari 2013. Gedurende dezelooptijd worden de lonen drie maal verhoogd. Het akkoord voorziet in eenloonstijging van 1,8% per 1 november 2010, 1,5% per 1 januari 2012 en nog eens0,5% per 1 januari 2013. De onregelmatigheidstoeslagen worden vanaf 1 november2010 verhoogd met 10%.

Mede met het oog op de economische context is de CAO sober, sociaalen dynamisch. Naast de loonstijging voorziet de CAO in afspraken over onder meervakmanschap, gezondheid, arbeidsverhoudingen en duurzame inzetbaarheid.

Directeur HR & Organisatie Harry van de Kraats is blij met het bereikteresultaat: "we bieden een verantwoorde ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden,terwijl we tegelijkertijd voor onze mensen de condities scheppen om vitaal deeindstreep te halen. Deze CAO biedt daarvoor een goede basis.
Ook ben ik verheugd dat wij samen met de bonden goede afspraken hebben kunnenmaken over voortzetting van eigentijdse arbeidsrelaties."

Sober
NS wil een nationale en Europese multimodale dienstverlener zijn. Het is daarbijvoor NS van groot belang om in 2015 de Hoofdrailnetconcessie te verwerven.Hierbij passen een gematigde kostenontwikkeling, maar ook afspraken die dewerknemers voldoende stabiliteit en vertrouwen geven. De afspraken voldoen aandeze voorwaarden.

Sociaal
Voor de continuïteit van de NS als organisatie, als ook voor de realisering vande ambities op weg naar 2015, is het van groot belang dat de mensen die bij NSwerken vanuit hun kracht kunnen opereren. Hierbij krijgt het vakmanschap van NSmedewerkers een zwaar accent. Daarnaast wil NS inzetten op een leeftijdsbewustbeleid. Dat houdt in dat werknemers in iedere levensfase zelf gezond en actiefvorm kunnen geven aan hun loopbaan.

Dynamisch
Partijen komen tegemoet aan de maatschappelijke trend van langer doorwerken meteen reeks samenhangende afspraken die zich laten samenvatten onder de titel'sparen en werken op maat'.
Onderdeel van de afspraken is dat medewerkers een persoonlijk budget krijgen datzij kunnen besteden aan extra vrije tijd, opleiding, stages, loopbaantrajectenof de mogelijkheid om korter te werken.

Spoorcollege
De erkenning van het vakmanschap komt ook tot uitdrukking in deoprichting van een vakschool voor MBO-functies: het 'Spoorcollege'. Het gaat omeen school voor en uiteindelijk van de hele spoorwegbranche. Het collegepakketomvat de hele leerketen van de algemene basisopleiding via beroepsspecifiekeopleidingen tot praktijkinstructie tijdens de dienst. NS gaat de mogelijkhedenvoor de oprichting van het college onderzoeken. Andere partijen in despoorbranche kunnen daarbij aansluiten. Dit onderzoek moet eind 2011 totbesluiten leiden.