18
november
2014
|
00:00
Europe/Brussels

Samenwerking OV-sector voor aanpak arbeidsmarktknelpunten

De gezamenlijke ov-bedrijven, vakbonden en de overheid hebben dehanden ineengeslagen om in te spelen op de vergrijzing in de sector en denoodzaak om meer jong talent aan te trekken. In het zogeheten ‘SectorplanOpenbaar Vervoer’ staan maatregelen die moeten zorgen voor onder meer deinstroom van meer jongeren en het inzetbaar, mobiel en vitaal houden van dehuidige (vergrijzende) groep werknemers. Eerste gezamenlijke actie vanuit hetSectorplan is het creëren van 245 leerwerkplaatsen bij de verschillendevervoerders.

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher: “Dankzij degoede samenwerking tussen de verschillende vervoersbedrijven krijgen werknemersen werkzoekenden een kans om aan het werk te gaan of hun werk te behouden. Hetis goed dat de sector investeert in deze mensen. Zij kunnen met trots aan hetwerk in deze mooie sector. Ik wens de sector succes bij de uitvoering van hetsectorplan."

Voorbeelden van acties uit het sectorplan:
1) 245 extra OV- leerwerktrajecten: vanaf 2016 stromen er in de rijdendeberoepsgroepen jaarlijks al veel medewerkers uit vanwege het bereiken van de AOWgerechtigde leeftijd. Ook gaan de komende tien jaar veel onderhoudsmonteurs metpensioen. Om hier tijdig op in te spelen biedt de OV-sector onder meer 245 extra(BBL) leerwerkplaatsen aan gericht op technische mbo-functies enchauffeur/bestuurder openbaar vervoer. Dit komt bovenop andere acties vanuit dediverse bedrijven om bijvoorbeeld meer chauffeurs/bestuurders en technischpersoneel aan te trekken zoals de TechniekFabriek (NS) of de Mbo-opleiding vanHTM en RET.
2) 30 extra OV-leerbanen voor jongeren; het gaat daarbij om eenOV-leerbaan voor jongeren tot 30 jaar als servicemedewerker bij het spoor (10)en in het stadsvervoer (20). Met de OV-leerbaan worden jongeren ‘on the job’geschoold met ondersteuning van een mentor en met de mogelijkheid om in deorganisatie eventueel door te groeien naar bijvoorbeeld een rijdende functie. Zobiedt RET een jaarcontract, opleiding tot servicemedewerker en daarna demogelijkheid om de opleiding tot metrobestuurder te volgen.
3) Bevorderen van duurzame inzetbaarheid en andere acties:

  • 7.565 buschauffeurs, tram- en metrobestuurders in de OV-sector wordengetraind om hun beroep zo gezond, vitaal en goed mogelijk uit te kunnen oefenen.
  • 106 leidinggevenden doen mee aan een training duurzame inzetbaarheid.Maximaal 10 leidinggevenden per bedrijf in de gehele sector worden in een pilotgetraind met het oog op de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Na afloopwordt de pilot mogelijk uitgerold over alle managers van de OV-bedrijven.
  • Beter inrichten van de samenwerking tussen de OV-bedrijven en verspreidingvan goede voorbeelden door het aanstellen van een speciale programmamanager.Deze programmamanager zal ook een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van eengezamenlijk visie en aanpak. Zo is de OV-sector komende jaren beter in staat omte anticiperen op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Hierbij kan onder meerworden gedacht aan de concessieoverdrachten en de effecten hiervan op demedewerkers en het HR-beleid.

Achtergronden
De OV-sector (ca. 60.000 werknemers in de spoorsector en stad- en streekvervoer)kent momenteel een relatief hoge gemiddelde leeftijd (51 jaar). Met name onderbuschauffeurs, conducteurs, monteurs en machinisten gaan vanaf 2016 ook veelmensen met pensioen. Daarnaast is er relatief weinig onderlinge mobiliteit in desector en is de fysieke en mentale belasting soms hoog naarmate men ouder wordt,bijvoorbeeld door nachtwerk. Gezond en mobiel blijven is dan extra belangrijk.Met het plan speelt de sector hier gezamenlijk op in. Het plan bestrijkt deperiode september 2014 tot september 2016. SZW ondersteunt met een subsidie vanca. 7 mln. euro. De sector investeert meer dan 12,5 mln. euro bovenop alleacties die zij al hebben lopen.

Voor de redactie:
Voor vragen aan het adres van de verschillende bedrijven, bonden of hetministerie van SZW kunt u contact opnemen met de verschillende woordvoerders.

De partners achter het sectorplan zijn: het ministerie van Sociale zaken enwerkgelegenheid, Arriva, Connexxion, EBS, GVB, HTM, NS, Qbuzz, ProRail, RET,Syntus, Veolia, Abvakabo, CNV Vakmensen, FNVBondgenoten, VHS/CMHF, VVMC en deStichting Scholing en Werving.