09
april
2015
|
00:00
Europe/Brussels

Vakbonden, OR en NS eens over uitwerking agressie-afspraken

Meer personeel op late treinen en extra toegangscontroles op destations

Vakbonden, OR en NS hebben vandaag de afspraken van 11 maart, die zijngemaakt om agressie in treinen en op stations tegen te gaan, nader ingevuld.Deze afspraken zijn concreter gemaakt, waar het gaat om het inzetten van extrapersoneel op treinen waar agressie meer dan gemiddeld voorkomt. Met demaatregelen moet zowel de daadwerkelijke veiligheid als de veiligheidsbelevingvan medewerkers en reizigers verder worden vergroot.

Dubbele bemensing na 22:00 uur
In de huidige situatie is er op veel treinen in het weekend al sprakevan twee NS-medewerkers op late treinen. Deze zogenoemde ‘dubbele bemensing’wordt nu gefaseerd doorgevoerd op nachttreinen die nog geen dubbele bemensingkennen, op specifieke treinen op zondagochtend (vanwege terugkerenduitgaanspubliek), op donderdagavond (veel uitgaanspubliek), op zaterdagavond enin een later stadium ook op vrijdagavond. Het plan is dit in de toekomst verderuit te breiden.

Tijdelijke extra toegangscontroles
In aanvulling hierop huurt NS op korte termijn extra beveiligers in voor meertoegangscontroles op stations. In totaal gaat het om meer dan 100 beveiligers.

Gedegen pakket aan extra maatregelen
De afgesproken maatregelen zijn onderdeel van de maatregelen dievakbonden, overheid, NS en ProRail op 11 maart jl. overeenkwamen. Door decombinatie van hetversneldsluiten van poortjes; een permanente politievoorziening op de 20 grotestations met echte stationsagenten; nog meer informatie-uitwisseling metpolitie; aanpak van notoire overlastgevers; de versnelde invoering van hetstationsverbod en extra camera’s op de kleinere stations ligt er een gedegenpakket om agressie verder terug te dringen. Tegelijkertijd erkennen allepartijen dat agressie nooit helemaal valt uit te bannen, aangezien het eenbreder maatschappelijk probleem betreft. De maatregelen worden periodiekgeëvalueerd om de effectiviteit te monitoren.